De afgelopen jaren hebben wij de subsidieregeling praktijkleren voor vele relaties aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Wij willen u met dit schrijven graag informeren over de  documenten die nodig zijn in uw administratie voor het aanvragen van de subsidieregeling.

Eisen subsidieregeling praktijkleren

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling moet u als werkgever wel aan een aantal eisen voldoen:

 • U moet een erkend leerbedrijf zijn;
 • Er moet een ondertekende (praktijkleer)overeenkomst zijn, ondertekend door de onderwijsinstelling, werkgever en de deelnemer. Hier moet in elk geval de start- en einddatum van de beroepspraktijkvorming, de Crebo code, de praktijkbiedende organisatie en het aantal te volgen praktijkuren in vermeld staan;
 • Er moeten bij het MBO minimaal 200 contacturen met de docent zijn en tenminste 610 klokuren praktijkvorming;
 • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO;
 • Er moet daadwerkelijk begeleiding zijn van de student.

U beschikt verder over de volgende stukken in uw administratie:  

 • Een door alle partijen ondertekende (praktijkleer)overeenkomst, waaruit onder andere moet blijken hoe de begeleiding zal plaatsvinden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever moet worden behaald door de deelnemer;
 • een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst- of een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie, dienstroosters, logboeken, agenda’s of een Excel overzicht zolang de praktijkvormingsuren van de deelnemer ermee kunnen worden aangetoond;
 • een administratie waaruit de begeleiding blijkt (de voortgang van de beroepsvorming) en waaruit de wijze blijkt waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een    (BPV-)werkboek (origineel/kopie/scan) van de deelnemer of tussentijdse gespreks- , beoordeling,- en evaluatieverslagen. Deze moeten door de praktijkopleider van uw organisatie zijn afgetekend;
 • Het diploma van de deelnemer wanneer voor het einde van het studiejaar de opleiding is afgerond;
 • De werkgever heeft een bewaarplicht van de relevante documenten gedurende 5 jaar na het studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt.

Starten of stoppen:

U ontvangt subsidie naar verhouding van de periode waarin u begeleiding hebt verzorgd. Daarmee kan iemand elk moment van het studiejaar starten bij een werkgever.
Ook als een deelnemer stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding.

Let op bij ziekte/verzuim:

Alleen een week waarin daadwerkelijk begeleiding is gegeven telt mee, ongeacht het aantal dagen waarop begeleiding plaatsvond. Een week waarin om welke reden dan ook geen begeleiding heeft plaatsgevonden, (bijvoorbeeld door ziekte, verlof of vorstverlet) kan niet worden opgevoerd in de aanvraag. Wanneer deze weken wel worden meegeteld als begeleide weken, kan dit leiden tot een korting in de uitbetaling of eventueel een terugvordering.

Nieuw vanaf studiejaar 2017/2018

Vanaf het school-, studiejaar 2017/2018 wordt de regeling uitgebreid. U kunt dan ook in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerwerkplaats aanbiedt voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs.

 • VSO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs leerwerk-traject’
 • PRO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO)
 • Entree-opleiding in het vmbo: een praktijkleerplaats voor een leerling die een  basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgt die is ingericht als entreeopleiding dat wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal aanvragen. Per opleidingsgroep is er een budget beschikbaar. Dit zal verdeeld worden onder de aanvragers. Het bedrag is echter maximaal € 2700,– per student per studiejaar. Het subsidiebedrag zal uiterlijk 13 weken na 15 september 2018 direct aan u worden betaald.

Aanvragen van de subsidie 2017/2018

Wij helpen u graag met het indienen van de subsidie voor het studiejaar 2017-2018. De aanvraag kan worden ingediend vanaf 2 juni 2018 tot en met 15 september 2018 met een digitaal e-herkenningscertificaat.

Mocht u verder nog vragen hebben neem dan contact op met uw salarisadviseur van HRT Business Solutions via 088-4242500 (vestiging Eindhoven) of 088-4242550 (vestiging Amsterdam) voor meer informatie.

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of in de loon- en begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De regeling geldt voor de volgende onderwijscategorieën:

 • vmbo (voor leerlingen die een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg);
 • mbo (beroepsbegeleidende leerweg (bbl));
 • hbo (duale of deeltijdopleiding in sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving);
 • promovendi;
 • toio’s (technologisch ontwerpers in opleiding).

Met ingang van het schooljaar 2017/2018 is de regeling uitgebreid en geldt deze ook voor leerwerkplaatsen voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het praktijkonderwijs (pro) en de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs. De uitbreiding geldt voor leerlingen in het laatste schooljaar van het vso in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs, voor leerlingen in het laatste schooljaar van het pro en voor leerlingen die een entreeopleiding volgen die wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

Aanvragen
Voor het schooljaar 2017/2018 kan de aanvraag worden ingediend tot uiterlijk 17 september 2018 om 17.00 uur. Het schooljaar 2017/2018 liep van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018. De aanvraag gaat digitaal via het eLoket van RVO.nl.
De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Bij overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie verdeeld.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]