In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën het beleid over de invoering van fiscale regelgeving met terugwerkende kracht uiteengezet. Het komt erop neer dat alleen in uitzonderlijke gevallen nieuwe regels met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Het beleid is er bovendien op gericht om dergelijke uitzonderlijke gevallen te voorkomen. De Raad van State bepaalt bij de beoordeling van een wetsvoorstel of terugwerkende kracht gerechtvaardigd is. Volgens de opvatting van de Raad van State mag geen terugwerkende kracht worden gegeven aan maatregelen die voor de belastingplichtigen vóór het tijdstip waarop het regime zal gaan gelden niet of niet voldoende kenbaar zijn. Bijzondere omstandigheden die een terugwerkende kracht van een fiscale maatregel rechtvaardigen, kunnen worden gevormd door aankondigingseffecten, een omvangrijk oneigenlijk gebruik of misbruik van een wettelijke voorziening.

De Kamervragen zijn gesteld naar aanleiding van de aangekondigde spoedreparatiemaatregelen in het regime van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Het kabinet is van mening dat hier sprake is van een naar verwachting omvangrijk oneigenlijk gebruik. De voorgenomen maatregel is kenbaar gemaakt in een persbericht en in brieven aan de Eerste en Tweede Kamer. Volgens het kabinet is de terugwerkende kracht noodzakelijk en past deze binnen het bestaande beleid op dit punt.

Ministerie van Financiën publicatie 2018-0000059780

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]