De extra kosten voor vervoer die mensen maken als een rechtstreeks gevolg van een ziekte kunnen worden aangemerkt als uitgaven voor specifieke zorgkosten. Voorwaarde is dat de kosten niet behoren tot het normale bestedingspatroon van niet zieke personen die zich wat inkomen, vermogen en gezinsomstandigheden betreft in een gelijke positie verkeren als de belastingplichtige. Niet van belang is of de extra kosten van vervoer zijn gemaakt met een vervoermiddel dat is aangeschaft of ter beschikking is gesteld met het oog op de ziekte.

Vanwege zijn eigen gezondheidsklachten en die van zijn echtgenote voerde een belastingplichtige extra vervoerskosten wegens ziekte op als aftrekpost. Tot de gemaakte kosten van vervoer rekende hij de autokosten van zijn echtgenote en zijn zoon, de kosten van de scooter van zijn dochter en de loonheffing over de bijtelling voor het privégebruik van zijn auto van de zaak. Op de totale vervoerskosten van het gezin bracht hij een bedrag in mindering dat volgens het NIBUD overeenkwam met de vervoerskosten van een vergelijkbaar gezin waarvan de ouders niet ziek zijn.

Hof Arnhem-Leeuwarden was van oordeel dat de vervoerskosten van de zoon en dochter en de loonheffing over het privégebruik van de auto van de zaak niet meetelden als vervoerskosten. Volgens het hof had de werkgever de auto niet ter beschikking gesteld vanwege de ziekte van zijn werknemer en stonden de vervoerskosten van de zoon en dochter niet in direct verband met de ziekte of invaliditeit van hun ouders. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het hof vernietigd, omdat het hof de kosten van de auto ten onrechte buiten beschouwing heeft gelaten. Anders dan het hof meende is niet van belang of de auto ter beschikking is gesteld in verband met de ziekte. De Hoge Raad merkt verder op dat het bedrag van de bijtelling tot de vervoerskosten van het gezin behoort en niet de loonheffing over de bijtelling. Hof Den Bosch moet nu de omvang van de vervoerskosten en de hoogte van de extra vervoerskosten vaststellen, rekening houdend met de door de Hoge Raad geschetste uitgangspunten.

Hoge Raad jurisprudentie ECLINLHR20181018, nr. 17/05455

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]