Categorie: Internationaal

Woonplaatsbepaling en heffingsrechtverdeling

De nationale belastingwetgevingen van landen bevatten woonplaatsbepalingen. Wanneer iemand in meerdere landen volgens de nationale wetgeving als inwoner wordt aangemerkt, zal een tussen de landen gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing uitkomst moeten bieden. Iemand die inwoner is van meerdere landen wordt voor de toepassing van een verdrag geacht slechts inwoner te zijn…

lees meer

Nieuwe overeenkomst met Zwitserland

Nederland en Zwitserland hebben een nieuwe overeenkomst gesloten over de fiscale behandeling van de fiscale beleggingsinstelling (FBI), het fonds commun de placement (FCP) en de société d'invertissement a capital variable (SICAV). Deze overeenkomst komt in de plaats van een eerdere versie uit 2016. De overeenkomst is door beide landen goedgekeurd, respectievelijk op 12 en…

lees meer

Tweede Kamer wil strengere eisen rulingpraktijk

De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd om strengere eisen te stellen aan de rulingpraktijk. Het kabinet wil dat bereiken door het invoeren van een vereiste loonsom van € 100.000 per jaar en het kunnen beschikken over een kantoorruimte gedurende in ieder geval 24 maanden. De Kamer vindt dat dat onderscheid gemaakt moet worden…

lees meer

Geen cassatie hofuitspraak aftrek buitenlandse eigen woning

De staatssecretaris van Financiën heeft het beroep in cassatie tegen een uitspraak van Hof Den Haag ingetrokken. De uitspraak heeft betrekking op de negatieve inkomsten uit een in het buitenland gelegen eigen woning. De woningeigenaar had in het woonland geen belastbaar inkomen. Zijn inkomen was afkomstig uit Nederland en Zwitserland in de verhouding 60%:40%.…

lees meer

Kabinetsplannen aanpak belastingontwijking en -ontduiking

De staatssecretaris van Financiën heeft in een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer zijn plannen voor de aanpak van belastingontwijking en -ontduiking geschetst. Belangrijk aandachtspunt is dat Nederlandse bedrijven niet belemmerd mogen worden om in het buitenland te ondernemen en dat Nederland aantrekkelijk moet zijn en blijven voor buitenlandse bedrijven. De staatssecretaris wil af…

lees meer

Afspraken met België over pensioenproblematiek

Onlangs zijn Kamervragen gesteld over het optreden van dubbele belastingheffing over Nederlandse pensioenen van grensarbeiders uit België. Dubbele belastingheffing kan zich voordoen bij inwoners van België die een pensioen uit Nederland ontvangen van meer dan € 25.000 euro bruto per jaar. Vanwege onduidelijkheid over de belastingheffing in België is de vrijstelling van loonbelasting in Nederland…

lees meer

Halvering EU-lijst belastingparadijzen

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over een bericht in de Telegraaf dat de lijst met belastingparadijzen is gehalveerd beantwoord. Barbados, Grenada, Zuid-Korea, Macao, Mongolië, Panama, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten zijn van de eerder opgestelde zwarte lijst gehaald. De staatssecretaris verwijst voor het antwoord op de vraag naar de redenen hiervoor naar…

lees meer

Rulings procedureel niet altijd in orde

De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000 rulings met een internationaal karakter. Niet in alle gevallen zijn de interne procedures gevolgd. De procedurele fouten zijn vooral opgetreden bij de rulings die niet door het APA/ATR-team zijn afgegeven, maar door lokale inspecteurs. Daar zijn in 72 van…

lees meer

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België. Het belastingverdrag met België wijst het heffingsrecht over privaatrechtelijke pensioenen in beginsel toe aan de woonstaat, zij het dat onder voorwaarden ook de vroegere werkstaat belasting mag heffen. Een van die voorwaarden houdt in dat het pensioen in…

lees meer

Onderzoek fiscale rulings IKEA

De Europese Commissie doet onderzoek naar de fiscale rulings die Nederland heeft gesloten met IKEA. In het kader van dat onderzoek heeft de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gevraagd naar de datum van publicatie van de niet-vertrouwelijke versie van het besluit van de Europese Commissie. Die datum is niet bekend. Nederland…

lees meer