Categorie: Subsidies

Aanpassing concept-subsidieregeling monumentenpanden

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het subsidiebedrag voor instandhouding van woonhuis-rijksmonumenten voor de jaren 2020 en 2021 verhoogd naar € 50 miljoen per jaar. Voor de jaren 2020 tot en met 2023 komt het totaalbedrag uit op € 200 miljoen. Het deel van de kosten dat door subsidie wordt gedekt gaat…

lees meer

Subsidieregeling praktijkleren 2019

De bestaande subsidieregeling praktijkleren wordt in 2019 gehandhaafd. De regeling zou eindigen per 1 januari 2019. In de Rijksbegroting voor 2019 is het beschikbare bedrag voor deze regeling verlaagd. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de verlaging ongedaan te maken. In verband daarmee zijn subsidieplafonds voor het kalenderjaar 2019 nog niet opgenomen,…

lees meer

Nieuwe versie concept-subsidieregeling monumenten

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de concept-subsidieregeling voor het onderhoud van rijksmonumenten nogmaals aangepast. De laatste aanpassing houdt in dat het subsidiepercentage niet in de loop van een subsidiejaar kan worden aangepast. De voorgaande versies boden die mogelijkheid tot tussentijdse aanpassing wel. Voor de kalenderjaren 2020 tot en met 2023 is…

lees meer

Aanpassing subsidie rijksmonumenten

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft naar aanleiding van een debat met de Tweede Kamer de concept-subsidieregeling voor rijksmonumenten aangepast. Dat is gebeurd naar aanleiding van een tweetal moties. Als gevolg daarvan is de minimumdrempel van € 1.000 vervallen, is de reikwijdte van de regeling uitgebreid en het subsidieplafond verhoogd van €…

lees meer

Concept subsidieregeling woonhuis-rijksmonumenten

Per 1 januari 2019 wordt de aftrekbaarheid van onderhoudskosten voor monumentenpanden vervangen door een subsidieregeling. De subsidieregeling komt ten laste van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De minister van OCW heeft een concept beleidskader voor de subsidieregeling voor de instandhouding van woonhuizen die als rijksmonument zijn aangewezen gepubliceerd.De subsidie bedraagt 35%…

lees meer

Kamervragen lage-inkomensvoordeel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over het lage-inkomensvoordeel beantwoord. De vragensteller bestempelt de regeling als “Primarkpremie”. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een bericht van de FNV dat bedrijven de lonen met opzet laag houden om van het lage-inkomensvoordeel te profiteren. De minister heeft geen signalen ontvangen die de…

lees meer

Aanvragen subsidie praktijkleren

De afgelopen jaren hebben wij de subsidieregeling praktijkleren voor vele relaties aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Wij willen u met dit schrijven graag informeren over de  documenten die nodig zijn in uw administratie voor het aanvragen van de subsidieregeling. Eisen subsidieregeling praktijkleren Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling moet u…

lees meer

Aanvragen subsidie praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of in de loon- en begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De regeling geldt voor de…

lees meer

Subsidie duurzame energie zorginstellingen

Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van duurzame energie. De subsidie bedraagt maximaal 15% van de totale kosten van de subsidiabele activiteiten. De regeling is bedoeld voor zorginstellingen die geen gebruik kunnen maken van de energie-investeringsaftrek. Maatregelen waarvoor subsidie kan worden verkregen zijn onder meer:het aanbrengen van ledverlichting; ventilatie…

lees meer

Uitbreiding budgetten innovatie

In het regeerakkoord heeft het kabinet een verhoging van het budget voor toegepast onderzoek aangekondigd, die oploopt tot € 200 miljoen in 2020. Een groot gedeelte hiervan loopt via het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De staatssecretaris van dat ministerie heeft in een brief aan de Tweede Kamer duidelijkheid gegeven over de besteding…

lees meer