De arbeidsverhouding tussen een aanmerkelijkbelanghouder en zijn vennootschap is volgens de Wet op de loonbelasting in ieder geval een fictieve dienstbetrekking. De vennootschap is in dat geval inhoudingsplichtig voor de loonbelasting, tenzij zij niet in Nederland is gevestigd. De vestigingsplaats van een vennootschap wordt naar de omstandigheden beoordeeld. Bij deze beoordeling geldt als uitgangspunt dat de werkelijke leiding berust bij het bestuur en dat de vestigingsplaats overeenkomt met de plaats waar dit bestuur zijn leidinggevende taak uitoefent.

De beide bestuurders van een naar Engels recht opgerichte vennootschap woonden in Nederland. De rechtbank vond aannemelijk dat de bestuurders hun leidinggevende werkzaamheden in Nederland hebben verricht. De in Groot-Brittannië opgemaakte jaarrekeningen werden naar Nederland verzonden en hier ondertekend. De rechtbank trok daaruit de conclusie dat de feitelijke leiding van de vennootschap in Nederland werd uitgeoefend. De vennootschap was de beherende vennoot in een commanditaire vennootschap. De beide bestuurders hadden tegelijk met de vennootschap een trust laten instellen die de aandeelhouder van de vennootschap was. De rechtbank vond niet aannemelijk dat de bestuurders hun belang in de vennootschap zonder adequate tegenprestatie uit handen zouden hebben gegeven aan een derde. Zij hadden deze structuur op laten zetten om hun onderneming in Nederland uit te oefenen. De rechtbank merkte de bestuurders aan als de (indirecte) aanmerkelijkbelanghouders van de vennootschap en ging ervan uit dat iedere bestuurder een belang van 50% in de vennootschap had.

Vervolgens moest de rechtbank beoordelen of beide bestuurders arbeid hebben verricht voor de vennootschap. Volgens de oprichtingsakte van de cv moest de vennootschap als beherend vennoot arbeid inbrengen. Vast stond dat beide bestuurders hebben gewerkt voor de cv. Omdat niet aannemelijk was gemaakt dat de vennootschap op andere wijze arbeid heeft ingebracht in de cv dan via haar bestuurders, nam de rechtbank aan dat de bestuurders voor de vennootschap arbeid in de cv hebben ingebracht. Volgens de rechtbank was de vennootschap inhoudingsplichtig in Nederland voor de (fictieve) dienstbetrekkingen van haar beide bestuurders.

Hof Amsterdam jurisprudentie ECLINLGHAMS20175032, kenmerk 16/00383

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]