Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

HRT Business Solutions wil een onafhankelijke en betrouwbare dienstverlener zijn en hecht grote waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Onze missie

Duurzaam groeien
HRT Business Solutions wil een onafhankelijke en betrouwbare aanbieder zijn met een volledig en transparant aanbod van HR-, loon-, pensioenadvies en ondersteuning bij de keuze voor innovatieve software. Hierbij onderscheiden wij ons door een focus op kwaliteit, snelheid en een persoonlijke benadering in de relatie met onze klanten. Door een innoverende bedrijfsvoering vanuit onze kantoren in Amsterdam en Eindhoven door samenwerking binnen een netwerk van software leveranciers, bieden wij onze klanten vooruitstrevende oplossingen. Het beleid bepaalt onder andere dat onze bedrijfsvoering het milieu zo min mogelijk belast. HRT Business Solutions streeft ernaar een gewilde werkgever te zijn met een goede reputatie op het gebied van veiligheid en zorg, met aandacht voor de persoonlijke belangen en interesses van de medewerkers. Al onze activiteiten worden getoetst aan deze uitgangspunten.

HRT Business Solutions Milieumanagementsysteem 
Onze aandacht voor het milieu vormt een onderdeel van ons beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De geformuleerde doelstellingen uit dit beleid zijn vastgelegd in het milieumanagementsysteem. Vanuit het milieumanagementsysteem wordt geborgd dat ijkpunten en tijdpaden worden vastgelegd en gemeten.

Mensen, Winst/Opbrengst en Planeet/Milieu (People, Profit, Planet)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Ons beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is geformuleerd op basis van de drie pijlers: Mensen, Winst/Opbrengst en Planeet/Milieu. De pijler “Planeet” richt zich op het ondernemen met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu. Met de pijler “Mensen” wordt zowel de zorg voor medewerkers als voor de medemens bedoeld en de pijler “Winst” wordt vormgegeven door een winstdoelstelling op basis van een ethische werkwijze, open: transparant en met heldere normen en waarden. De drie P’s staan voor duurzame ontwikkeling die op harmonieuze wijze gecombineerd moeten worden. Naast evenwicht tussen de drie dimensies is het ook belangrijk dat door middel van balans tussen deze drie P’s ook gestreefd moet worden naar een evenwicht in de toekomst, zodat de huidige leefkwaliteit ook gegarandeerd kan worden voor toekomstige generaties. (Sociaal-Economische Raad, 2000)

De visie van de onderneming bewaakt dat zorg voor het milieu, voor de werknemer en winstgevendheid volgens ethische normen uitstekend samen gaan.

Onze bedrijfscultuur

Gezondheid en Veiligheid als basisvoorwaarden
HRT Business Solutions stimuleert de betrokkenheid van haar medewerkers bij de bedrijfsvoering. Er is waardering voor elke medewerker die initiatieven neemt of suggesties aandraagt die een positief effect hebben op de onderneming. Het management hecht grote waarde aan het welzijn van het personeel en wil vanuit die optiek een aantrekkelijke werkomgeving voor haar medewerkers bieden. Wij nemen medeverantwoordelijkheid voor de ontplooiing van medewerkers, waarbij beoordeling over het functioneren plaatsvindt op basis van vooraf vastgestelde meetpunten.

Daarnaast worden persoonlijke en professionele ontwikkeling bevorderd en zorgt HRT Business Solutions voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

Opleiding en ontwikkeling
Alle leidinggevenden voeren regelmatig gesprekken met de medewerkers waarin zij hun functioneren bespreken, de medewerker beoordelen en waarin zij eventueel gezamenlijk een opleidingsplan opstellen. Het volgen van trainingen, cursussen en opleidingen zowel binnen als buiten werktijd wordt gestimuleerd, zodat de medewerker zich verder bekwaamt in zijn of haar functie en zich kan ontplooien binnen de organisatie. Hierin vervult de onderneming een actieve rol. Medewerkers worden aangespoord om door te groeien naar een volgende functie en ook om horizontaal van functie te wisselen. Alle medewerkers kunnen het werk met plezier uitoefenen, krijgen individuele kansen om zich te ontplooien en kunnen een goede balans tussen werk en privé behouden.

HRT Business Solutions compenseert financieel alle zakelijke reizen en studiereizen van haar personeel.

Arbeidsongeschiktheid 
In geval van een handicap, (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid of een chronische ziekte, hebben medewerkers de mogelijkheid om andere beschikbare en passende werkzaamheden te verrichten. Een handicap of een chronische ziekte is geen reden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Onder alle omstandigheden worden medewerkers in staat gesteld in dienst te blijven, voor zover zij in staat zijn aan de eisen van beschikbaar en passend werk te voldoen.

Gelijke behandeling 
Het personeelsbestand is zoveel mogelijk een goede afspiegeling van de multiculturele samenleving. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten en minder validen krijgen bij HRT Business Solutions gelijke kansen. Indien noodzakelijk wordt de werkplek aangepast. Onze medewerkers worden geselecteerd en gepromoveerd op grond van objectieve en niet-discriminerende criteria. Geen enkele vorm van intimidatie of discriminatie, bijvoorbeeld op grond van ras, huidskleur, geslacht of godsdienst, zal worden toegestaan. HRT Business Solutions heeft een zeer stringent zero tolerance beleid bij discriminatie. Van de managers en medewerkers van HRT Business Solutions wordt verwacht dat zij de flexibiliteit bezitten om soepel om te gaan met bestaande verschillen in ieders vermogen, persoonlijke ambitie en de belangen van de onderneming. Het moet voor hen een uitdaging zijn met dergelijke verschillen om te gaan.

Materiaal 
Alle bedrijfsauto’s bij HRT business Professionals rijden met een “groene lease regeling”. Deze regeling is zodanig opgesteld dat het rijden met zuinige bedrijfswagens financieel gestimuleerd wordt. Hiermee wordt de CO2-uitstoot (Planeet) teruggedrongen, en de brandstofkosten (Winst) verlaagd. HRT Business Solutions bevordert het vergaderen op afstand (telefonisch of video vergaderen) voor interne besprekingen en stimuleert het verlagen van de vergaderfrequentie (Mensen).

Gezondheid en Veiligheid
HRT Business Solutions zorgt voor een veilige en gezonde werkomgeving om letsel te voorkomen en de gezondheid van alle medewerkers te bevorderen. Daarnaast probeert HRT Business Solutions alle medewerkers werk te bieden passend bij hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Om in geval van noodsituaties zoals brand, bommelding en ongevallen adequaat te kunnen handelen, zijn per kantoor minimaal twee medewerkers opgeleid als BHV-er (Bedrijfshulpverlener). HRT Business Solutions stimuleert haar werknemers om buiten werktijd te sporten. Derhalve is HRT Business Solutions ook hoofdsponsor van de HRT Nationale Wandeldag welke in samenwerking met de ANWB jaarlijks in september georganiseerd wordt. De HRT Nationale Wandeldag staat open voor iedereen. HRT Business Solutions stimuleert haar eigen medewerkers en klanten deel te nemen.

Wanneer je de hele dag op een kantoor werkt, of veel onderweg bent, kan gezond lunchen best een uitdaging zijn. HRT Business Solutions biedt haar medewerkers dagelijks een gezonde lunch aan. Het accent ligt hierbij op een lunch met minder bewerkte koolhydraten. Op deze manier zal de bloedsuiker minder stijgen en daarna dus ook minder dalen. Hierdoor blijft de middagdip grotendeels weg.

Meedoen aan bedrijventoernooien zoals bijvoorbeeld bedrijfsvoetbal of ijshockey wordt vanuit HRT Business Solutions gestimuleerd. Naast het sociale aspect worden zo de medewerkers aangemoedigd om meer te bewegen.

Werkplek
HRT Business Solutions hecht veel waarde aan een Arbo-verantwoorde werkplek. Alle functies binnen HRT Business Solutions zijn kantoorfuncties waarbij men voornamelijk beeldschermwerk verricht. Beeldschermwerk verhoogt de kans op RSI-achtige klachten. Iedereen is geattendeerd op de instructie hoe de werkplek het beste kan worden afgesteld op de gebruiker. Door deze instructie goed te lezen en de werkplek conform af te stellen, kunnen RSI-achtige klachten voorkomen worden.

De preventiemedewerker
Op alle kantoren wordt regelmatig een Risico Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd, waarin de werkplek en werkomgeving centraal staan. Naar aanleiding van deze RI&E worden indien noodzakelijk maatregelen genomen om de werkplek of werkomgeving in te richten of aan te passen volgens de Arbo-normen.

In het jaarlijkse werktevredenheidsonderzoek worden deze aspecten anoniem getoetst. De uitkomsten van het jaarlijkse werktevredenheidsonderzoek worden besproken in de halfjaarlijkse/kwartaal personeelsbijeenkomsten. Ook de plannen om knelpunten op te lossen worden tijdens de bijeenkomsten besproken.

Sociale activiteiten
HRT Business Solutions vindt het belangrijk dat er een goede sfeer tussen collega’s heerst op basis van informeel contact. Bijzondere gelegenheden zoals jubilea, pensionering etc. krijgen extra aandacht. Dit bevordert de onderlinge verhoudingen en benadrukt de waarde die HRT Business Solutions hecht aan het werken in teamverband. Tweemaal per jaar wordt er voor alle medewerkers van HRT Business Solutions een activiteit of feest georganiseerd, waarbij regelmatig ook de partners welkom zijn. De visie hierachter is dat ook de partner door het jaar heen veel over de werkgever hoort, betrokken raakt en de medewerker indirect ondersteunt in diens werkzaamheden voor HRT Business Solutions.

Ondernemend voor het milieu

Papier
Elektronische facturatie is bij HRT Business Solutions de norm. Alleen op uitdrukkelijk verzoek kunnen klanten een papieren factuur ontvangen. Voor printers en kopieerapparaten wordt uitsluitend milieuvriendelijk ECF papier gebruikt. Voor drukwerk zoals briefpapier, enveloppen en brochures wordt gebruik gemaakt van FSC papier en besteld bij een FSC gecertificeerde drukkerij. Tevens worden medewerkers gestimuleerd om minder papier te gebruiken. Waar mogelijk zijn procedures gewijzigd van papieren procedure naar digitale procedure. Daarnaast wordt informatie zoveel mogelijk digitaal opgeslagen. Het evalueren en doorlichten van de processen vindt continu plaats. Daarbij wordt gekeken naar efficiëntere en milieubesparende oplossingen.

Bij de aanschaf van kantoorartikelen wordt erop gelet of deze met milieuvriendelijke materialen gefabriceerd zijn en milieuvriendelijk geproduceerd zijn. Bij het uitzoeken van materiaal dat moet worden aangeschaft voor promotiedoeleinden, wordt altijd gekeken of deze samengesteld zijn uit milieuvriendelijke materialen en een uitstraling hebben die past bij onze MVO-visie.

Hergebruik
HRT Business Solutions heeft op alle kantoren dubbele afvalbakken. Eén afvalbak is uitsluitend bestemd voor papier en de andere afvalbak voor overig afval. De schoonmaakbedrijven waarmee HRT Business Solutions een overeenkomst heeft verwerken het afval gescheiden, zo ook de vuilophaaldiensten. De vuilophaaldiensten zorgen dat het oud papier gerecycled wordt. Met Stichting Aap is een overeenkomst afgesloten om gebruikte toners en cartridges op te halen. Oude toners en cartridges worden centraal verzameld en aan Stichting Aap overgedragen.

Op onze kantoren worden gebruikte batterijen verzameld. Periodiek worden deze naar een chemisch afvalpunt gebracht. Inzamelen Afgedankte elektronische apparatuur wordt centraal ingezameld en periodiek naar het afvalpunt gebracht. Ook te vervangen pc’s en beeldschermen worden gerecycled door een hiertoe ingeschakelde specialist. Bij aanschaf van nieuwe hardware wordt er door de afdeling ICT gelet op aspecten als milieu, energiezuinigheid en duurzaamheid. Ook wordt er rekening mee gehouden dat er in nieuw aan te schaffen hardware geen, of zo min mogelijk, schadelijke stoffen verwerkt zijn.

Energie

Efficiënter energieverbruik
Efficiënter energieverbruik Op de meeste locaties is automatische verlichting met behulp van sensoren ingezet. Alle lampen zijn vervangen door energiebesparende lampen. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van groene energie (elektriciteit). Om het energieverbruik zoveel mogelijk te reduceren zijn op alle kantoren en afdelingen energiezuinige kopieerapparaten en printers geïnstalleerd, die voorzien zijn van een spaarfunctie. Bij het vervangen van elektrische apparaten worden alleen energiezuinige apparaten voorzien van een spaarfunctie aangeschaft. Niet gebruikte apparatuur wordt bij het verlaten van het kantoor uitgeschakeld.

Tot Slot

Communicatie
Het beleid van HRT Business Solutions voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt op verschillende manieren in- en extern gecommuniceerd. Intern als vast onderdeel in de maandelijkse werkoverleggen en halfjaarlijkse/kwartaal personeelsbijeenkomsten. Extern communiceren wij over ons beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen via onze website www.hrtbusiness.nl.

Meting en bewaking
Tijdens onze vaste werkoverleggen wordt kritisch naar de interne processen en procedures gekeken. De focus van dit agenda punt ligt vooral op het verbeteren van de processen. Aan de hand van de uitkomst in de werkoverleggen en personeelsbijeenkomsten worden actielijsten opgesteld en worden verbeteringen in procedures doorgevoerd. Ons kwaliteits- en milieumanagementsysteem is hiervoor de leidraad.

Goede doelen
HRT Business Solutions erkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en ondersteunt als logisch gevolg hiervan een aantal goede doelen.

HRT Business Solutions is als kennis organisatie o.a. als hoofdsponsor actief lid van Jinc (zie www.jinc.nl) en betrokken bij het aanbieden en ondersteunen van jongeren met opleidingen, stageplekken en het bieden van coaching door ervaren medewerkers. Als kennis organisatie ondersteunen wij graag jongeren en ouderen met bijvoorbeeld een achterstand op de arbeidsmarkt. Jinc is een organisatie welke uitstekend past bij de visie en missie van onze organisatie. Wij werken dan ook al jaren samen om jongeren te stimuleren om door te leren op het bij de jongere passend niveau.

Thomas Vos

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan even contact op met Thomas Vos

06 - 1940 3952 Stuur mij een e-mail