Prinsjesdag vindt elk jaar plaats op de 3e dinsdag van september. Op deze dag presenteert het kabinet haar plannen voor het komende jaar. Wat betekent Prinsjesdag voor u als ondernemer? Hieronder treft u een greep uit de uitkomsten en tevens een overzicht van het daaruit voortvloeiende Belastingplan 2017.

Resultaten Prinsjesdag voor ondernemers

De eerste schijf van de vennootschapsbelasting zal in stappen worden verlengd. Het kabinet stelt voor om in het jaar 2018 de eerste schijf van 20 procent te verlengen met 50.000 euro tot een bedrag van 250.000 euro. In 2020 stijgt dit naar 300.000 euro en in 2021 naar een maximum van 350.000 euro.

Het kabinet wil zich inzetten voor innovatieve en snelgroeiende bedrijven. Zo komt er vanaf 2017 extra budget voor onderzoek en ontwikkeling via de WBSO beschikbaar. Volgend jaar gaat het om 33 miljoen euro extra aan financiële steun voor onderzoek en ontwikkeling. Het totaal komt hiermee op 1,2 miljard euro.

Startende bedrijven die doorgroeien tot scale-up krijgen extra aandacht. Volgend jaar komt er 27 miljoen euro vrij voor een gunstigere gebruikelijkloonregeling ten behoeve van innovatieve bedrijven. Eigenaren houden zo meer budget over om extra te investeren in het bedrijf. Ook stelt het kabinet 23 miljoen euro beschikbaar voor een regeling om samen met private investeerders in startups en MKB-bedrijven te investeren.

Het kabinet heeft de doelstelling om de regeldruk voor bedrijven en consumenten te verminderen. Daarvoor is maar liefst 2,5 miljard euro beschikbaar. Het kabinet wil ook de wet- en regelgeving versoepelen om ruimte te geven aan duurzame groei en innovatie.

In het Belastingplan staat een wetsvoorstel dat het voor ondernemers gemakkelijker moet maken om op fiscaal aantrekkelijke wijze het pensioen in eigen beheer te beëindigen. Bovendien is voor DGA’s de pensioenregeling te complex. Daarnaast zorgt de dividendklem ervoor dat geld in de eigen onderneming vast blijft zitten.

Belastingplannen 2017

Tijdens Prinsjesdag zijn ook de belastingplannen van het kabinet gepresenteerd. Hierbij geeft het kabinet haar steun aan drie pijlers, namelijk:

1. De koopkracht in evenwicht brengen
2. Vereenvoudiging van het belastingstelsel
3. Bestrijding van ongewenst gebruik van fiscale regels

Hieronder geven wij u puntsgewijs een overzicht van de belangrijkste punten en maatregelen zoals omschreven in het Belastingplan van 2017. Wilt u meer informatie, contact of advies over één of meerdere onderstaande punten? Neemt u dan contact met ons op.

Inkomstenbelasting

 • 52%-tarief eerder bereikt
 • Wijzigingen heffingskortingen
 • Aftrek monumentpanden vervalt vanaf 2017
 • Aftrek scholingsuitgaven vervalt vanaf 2018
 • Toerekening vruchtgebruik krachtens erfrecht wettelijk geregeld
 • Rentemiddeling wettelijk geregeld
 • Definitie woning in aanbouw wettelijk uitgebreid
 • Vervallen tijdsvoorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
 • Geen verlies vrijstelling bij afkoop kapitaalverzekering eigen woning na goedkoper wonen
 • Wijziging toerekening schulden bij vruchtgebruik krachtens erfrecht
 • Heffingsvrij vermogen in box 3 voor (niet-kwalificerende) buitenlands belastingplichtigen
 • Box2-beleggen VBI wordt minder aantrekkelijk
 • Beloning buitenlandsbelastingplichtig bestuurder en commissaris in Nederland belast
 • Beperking reikwijdte toerekeningsstop APV

Vennootschapsbelasting

 • Uitfasering pensioen in eigen beheer
 • Introductie nexusbenadering en toegangscriteria in de innovatiebox
 • Renteaftrekbeperking overnameholding aangescherpt
 • Afbouw vennootschapsbelasting vanaf 2018 tot 2021
 • Langere termijn voor opteren belastingplicht vennootschapsbelasting

Omzetbelasting

 • Teruggaaf btw oninbare vorderingen wordt eenvoudiger
 • Geen keuzemogelijkheid invulling begrip bouwterrein meer
 • Wijziging vrijstelling btw watersportorganisaties

Loonbelasting

 • Uitfasering pensioen in eigen beheer
 • Gebruikelijk loonregeling innovatieve startups versoepeld
 • Afschaffing fictieve dienstbetrekking commissarissen
 • Afschaffing jaarloonuitvraag
 • Verlegging inhoudingsplicht buitenlands concernonderdeel uitgebreid
 • Eindheffingsloon uitgesloten van loonbegrip S&O-afdrachtvermindering

Erf- en schenkbelasting

 • Reparatie bedrijfsopvolgingsregeling
 • Termijn opleggen aanslag schenkbelasting eigen woning van drie naar vijf jaar

Overige belastingen en toeslagen

 • Herziening voorschot en vaststelling toeslag binnen vijf jaar
 • Informatie-uitwisseling Belastingdienst/toeslagen aan andere bestuursorganen
 • Teruggaafregeling dividendbelasting voor niet-ingezetenen
 • Invordering belastingen en toeslagen onder één regime vanaf 2019
 • Ruimere betalingsregelingen belastingschulden vanaf 2019
 • Geschil in invordering vanaf 2019 naar de fiscale rechter
 • Tijdelijk verlaagd tarief energiebelasting openbare laadpalen
 • Maatregelen accijnzen

Heeft u vragen over bovenstaand overzicht? Neemt u dan contact met ons op.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]