Begin 2017 heeft het Hof van Justitie EU uitspraak gedaan op vragen van de Hoge Raad over de aftrek van hypotheekrente door iemand die niet in Nederland woont, maar wel inkomen heeft uit Nederland en geen inkomen in het woonland.

Door het arrest van het Hof van Justitie EU in de zaak Schumacker uit 1995 is het voor niet-ingezetenen mogelijk om persoonlijke aftrekposten in de werkstaat te claimen als zij daar 90% of meer van het gezinsinkomen verdienen. Het Hof van Justitie EU heeft de mogelijkheid om aftrekposten te benutten voor niet-ingezetenen uitgebreid door te bepalen dat voldoende is dat zij 90% of meer van hun inkomen buiten de woonstaat verdienen. Dat kan in meerdere werkstaten zijn. Als aan deze voorwaarde is voldaan, is aftrek in de werkstaat mogelijk. Is er meer dan een werkstaat, dan vindt de aftrek plaats naar rato van het aandeel van het inkomen dat in een werkstaat wordt verdiend, tenzij in die werkstaat aftrek niet mogelijk is.

Een inwoner van Spanje met inkomen uit Nederland en Zwitserland claimde in Nederland aftrek van de kosten van zijn eigen woning in Spanje. Gezien de uitkomst van de procedure bij het Hof van Justitie EU hoeft Nederland voor de inkomsten uit eigen woning het recht op aftrek slechts toe te kennen naar verhouding van het aandeel van het inkomen dat de betrokkene in Nederland ontving, tenzij hij in Zwitserland geen recht zou hebben op enige aftrek. Of er in Zwitserland recht op aftrek bestaat moest na verwijzing van de procedure worden vastgesteld.

Hof Den Haag heeft vastgesteld dat in Zwitserland aftrek van hypotheekrente mogelijk is tot een bedrag dat gelijk is aan de huurwaarde van de eigen woning, vermeerderd met 50.000 Zwitserse franken. Gelet op de koers van de Zwitserse frank ten opzichte van de euro en de hoogte van de betaalde hypotheekrente ging het hof ervan uit dat de belanghebbende in Zwitserland een recht op aftrek geldend kon maken. De uitkomst van de procedure was dat 60% van de inkomsten uit eigen woning in Nederland in de belastingheffing werd betrokken.

Hof Den Haag jurisprudentie ECLINLGHDHA20173582, BK-17/00505

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]