Een vermogensverschuiving van de vennootschap naar een aandeelhouder is een winstuitdeling wanneer door de verschuiving iets aan het vermogen van de vennootschap ten gunste van de aandeelhouder wordt onttrokken. De onttrekking moet worden gedekt door in de vennootschap aanwezige winst. De vennootschap moet haar aandeelhouder in die hoedanigheid hebben willen bevoordelen, terwijl de aandeelhouder zich daarvan bewust moet zijn geweest of had moeten zijn geweest. Een dergelijke winstuitdeling vormt een regulier voordeel uit aanmerkelijk belang en is belast in box 2 van de inkomstenbelasting.

De rechtbank constateerde in de volgende casus een winstuitdeling. Een bv kocht in 2005 een woning voor een bedrag van € 654.550. De bestaande woning werd gesloopt, waarna op de grond een nieuwe woning werd gebouwd. De kosten van sloop en nieuwbouw bedroegen € 681.703. In 2009 werd de woning aan een aandeelhouder overgedragen voor een bedrag van € 835.000. Gezien het verschil tussen investering en opbrengst had zich een vermogensverschuiving van de bv naar de aandeelhouder voorgedaan. Bij de aankoop van de woning was de bedoeling dat de aandeelhouder met zijn gezin daarin zou gaan wonen. Omdat de woning niet aan zijn wensen voldeed werd de oude woning gesloopt en een nieuwe gebouwd. Dat diende geen zakelijk belang. De bv heeft de aandeelhouder willen bevoordelen en de aandeelhouder is zich daarvan bewust geweest. De rechtbank merkt op dat de uitdeling niet is gelegen in de (reële) verkoopprijs, maar in de omstandigheid dat de bv bereid is geweest de sloop- en nieuwbouwkosten voor haar rekening te nemen.

Anders dan de inspecteur van mening was had de winstuitdeling zich niet in 2009 voorgedaan maar in 2006 en 2007. Op dat moment hebben de bv en de aandeelhouder geen afspraken gemaakt over compensatie voor de bv voor de onrendabele top op de investering van de bv ten behoeve van de aandeelhouder. Wel was een op de investering gebaseerde huurprijs afgesproken, maar er waren geen afspraken gemaakt over de gevolgen van voortijdige beëindiging van de huur. De Belastingdienst heeft ten onrechte een uitdeling in 2009 aangenomen. De rechtbank vernietigde de over dat jaar aan de aandeelhouder opgelegde navorderingsaanslag.

Rechtbank jurisprudentie ECLINLRBGEL20182964, AWB 16/7905

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neemt u dan contact met ons op

040 - 8800 100 [email protected]