Het intranet uitgelegd
Het intranet is uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van de moderne bedrijfsvoering, vooral in een tijd waar digitale communicatie en samenwerking centraal staan. Het intranet, een privénetwerk binnen een organisatie, biedt een platform voor het delen van informatie en computerdiensten exclusief binnen die organisatie.

Aanpassing 30%-regeling aangekondigd
Voor uit het buitenland afkomstige werknemers geldt onder voorwaarden een gunstige fiscale regeling. Deze zogenaamde 30%-regeling houdt in dat werkgevers tot 30% van de bruto beloning als een belastingvrije vergoeding kunnen betalen aan buitenlandse werknemers. De vergoeding is bedoeld voor de extra kosten die dergelijke werknemers maken in verband met hun tijdelijke verblijf in Nederland.

Het belang van een hart voor de zaak: Hoe passie bedrijfssucces drijft
In de wereld van ondernemerschap en zakendoen is er één element dat vaak het verschil maakt tussen gewoon overleven en echt bloeien: "een hart voor de zaak."

Fictieve vervreemding aanmerkelijk belang
Een belang van 5% of meer in een vennootschap geldt voor de Wet IB 2001 als een aanmerkelijk belang. Volgens de wet vindt bij het overlijden van een aanmerkelijkbelanghouder een fictieve vervreemding van het aanmerkelijk belang plaats. Wanneer aanmerkelijkbelangaandelen in een huwelijksgemeenschap vallen, hebben beide echtgenoten een aanmerkelijk belang.

Sectoraansluiting werkgevers: wijzigingen gaan per direct in
oor het heffen van premies hanteert de Belastingdienst (voorheen het UWV) voor bedrijven een indeling per sector. Afhankelijk van de sector wordt een hogere of lagere premie betaald.

Overgangsregeling bijtellingspercentage
De standaardbijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak is per 1 januari 2017 verlaagd van 25% naar 22%. Op grond van overgangsrecht geldt voor auto’s met een datum van eerste toelating van uiterlijk 31 december 2016 ook na 1 januari 2017 een bijtelling van 25%. Over de vraag of de overgangsregeling een verboden vorm van ongelijke behandeling is of een inbreuk op het recht van ongestoord genot van eigendom is een procedure aanhangig bij de Hoge Raad.

Na toekenning WIA-uitkering kan geen loonsanctie meer worden opgelegd
Een werknemer die wegens arbeidsongeschiktheid niet kan werken heeft pas na het verstrijken van de wachttijd van 104 weken recht op een WIA-uitkering. Bij de aanvraag van een WIA-uitkering beoordeelt het UWV of werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht. Is dat niet het geval, dan legt het UWV aan de werkgever een loonsanctie op. Die sanctie houdt in dat de verplichte loondoorbetaling met maximaal een jaar wordt verlengd.

Kopie identiteitsbewijs door opdrachtgever niet langer toegestaan
Het bewaren van identiteitsbewijzen van mensen die voor het bedrijf werken was voorheen vereist en dus toegestaan, zowel voor eigen werknemers als voor ZZP-ers die voor het bedrijf werkzaam waren. De opdrachtgever (lees: werkgever) was namelijk verplicht om de identiteit vast te stellen en moest een kopie van het identiteitsbewijs in de administratie worden opgenomen. Daar is nu verandering in gekomen in het geval van ingehuurde ZZP-ers.

Administratie staat centraal: 7 trends
De administratie van bedrijven staat voor grote veranderingen. Nieuwe ontwikkelingen, zowel intern als extern, maken de stap naar een hoger niveau mogelijk. Een groot aantal bedrijven volgt deze ontwikkelingen of oriënteert zich. Een goede keuze, want er liggen enorme kansen om sneller te werken, saai/dubbel werk te automatiseren en betere stuurinformatie te vergaren.

Hoe om te gaan met declaraties?
“Iedere organisatie heeft haar vaste HR werkprocessen en routines. Het is altijd goed om structureel kritisch naar uw administratieve HR processen te kijken. Heeft u nog wel de meest efficiënte manier van werken? Zijn er nieuwe (technologische) ontwikkelingen op het gebied van het inrichten van HR processen? Dit zijn twee essentiële vragen die u helpen om concurrerend te blijven. Bijvoorbeeld het indienen van declaraties.”

Meer weergeven